روستاهای تابعه شهرستان

فرمانـداری شهرستـان دهگلان
بخش بلبان آباد
با مرکزیت بلبان آباد
بخش مرکزی
با مرکزیت دهگلان
دهستان ئیلاق جنوبی
بامرکزیت: بلبان آباد
دهستان سیس
بامرکزیت: سیس
دهستان قروچای
بامرکزیت: قروچای
دهستان ئیلاق شمالی
بامرکزیت: بلدستی
دهستان حومه
با مرکزیت:حسن آباد
باشماق جوانمردآباد آلی پینک امیرآباد آب باریک
بکرآباد رامل ابراهیم آباد بایه آسیابجوب
حاجی آباد سراب دوکل کانی پهن بگه جان آرزند
شاهجوب سرنجیانه باغچه مریم بلدستی قلعه احمد آباد
صادق آباد سرواله بهمن آباد تازه آباده گاومیشان تازه آباد طهماسبقلی
قادرمرز سیس تاته رشید تیلکو تلوار
کانی شاقلی میانگوران تازه آبادقروچای چشمه دراز توربه ریز
گردمیران سفلی گزگزاره سفلی تازه آبادکانی گلزار حقه حاج پمق
گردمیران علیا گزگزاره علیا چرخه بیان خان آباد حسینی
گرگانه مبارک آباد کله رش چقماق دره خضرلک حسن آباد
مرادآباد میمون آباد چیلک سالارآباد دلک
ده رقه هندی بلاغ قشلاق چوب سراب شهرک دهرشید
کلکه غلام آباد حصار اسلمرز شابلاغی حاجی آباد
مله چراغ آباد زاغه ظفرآباد سرخه جوب
کاکوی سفلی سورهال شعبانی شیدا سعید آباد
کاکوی علیا مجیدآباد قروچای علی آبادلوچ اردوگاه کریم آباد
کبودخانی علیا بهمن آباد میرکی قلعه فولاد طهماسبقلی
کبودخانی سفلی تازه آباد ناوگران قلعه گاه عباس جوب
چاغر بلاغ   گرگ آباد قوچم علی آباد مشیر
سلسله   هلیزآباد کاکه جوب قاضی جوب
لاله ای   آق بلاق اخی کمال کروندان
سراب شیخ حسن   کایوشه سی وسه مرده ناصرآباد
احمد آباد پنجه   کانی عین علی   کچی گرد
قره بلاغ پنجه   کوله بیان   بایتمر
بلبان آباد   شهرک صنعتی دهگلان   سنگ سیاه
    سراب    
    گمه دره    
    اسلمرز    
    گنداب    
    محمدآباد خرزه    
    حقه